Faculty

Biology

YONGGONG ZHAI

Professor

Physiology, Metabolism Regulation

 

1980-1984, BSc, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,China

1989-1992, M.S., Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,China

1996-1999, Ph.D., Xi’an Jiaotong University, China

1999-2001, Postdoc., Beijing Normal University, China

2005-2007, Visiting scholar, University of Pittsburgh, PA, USA

2004- present, Professor, Beijing Normal University, China

 

Research Interests

1. Nuclear receptors and metabolic regulation

2. Lipid metabolism and related diseases

3. Drug screening based on the nuclear receptors

 

Selected Publications

♦ Research Articles

1. Jun Zhang, Dan Xu, Jia Nie, Ruili Han, Yonggong Zhai*, and Yuguang Shi* Comparative Gene Identification-58 (CGI-58) Promotes Autophagy as a Putative Lysophosphatidylglycerol Acyltransferase,JBC,2015.Vol.289,No.47, P.33044-33053.

2. Lei Xiao, Jing Wang, Jiao Li, Xiongwei Chen, Pengfei Xu, Suozhu Sun,Dacheng He Yusheng Cong and Yonggong Zhai*,RORα inhibits adipocyte - conditioned medium - induced colorectal cancer cell proliferation and migration and chick embryo chorioallantoic membrane angiopoiesis,Am J Physiol Cell Physiol 2015.308.385-396

3. Pengfei Xu, Fan Hong, Jialin Wang, Yusheng Cong, Shu Dai, Sheng Wang, Jing Wang, Xi Jin, Fang Wang, Jin Liu, Yonggong Zhai*. Microbiome remodeling via the montmorillonite adsorption-excretion axis prevents obesity-related metabolic disorders. EBioMedicine, 2017.16 , P.251–261  ISSN: 2352-3964

4. Pengfei Xu, Jialin Wang, Fan Hong,Sheng Wang, Xi Jin, Tingting Xue, Li Jia, Yonggong Zhai1*. Melatonin prevents obesity through modulation of gut microbiota in mic. Journal of Pineal Research, 2017 May;62(4). doi: 10.1111/jpi.12399. p1-13  

5. Fan Hong, Aijuan Zheng, Pengfei Xu, Jialin Wang, Tingting Xue, Shu Dai, Shijia Pan, Yuan Guo, Xinlu Xie, Letong Li, Xiaoxiao Qiao, Guohua Liu*, Yonggong Zhai1,2* High-protein diet induces hyperuricemia in a new animal model for studying human gout, Inte.J.Mol.Sci.(IJMS),2020,21.2147,dio.10.3390.

 

Contact Information

College of Life Sciences,

Beijing Normal University,

Beijing 100875,

P. R. China

Tel. : +86-10-58806656

E-mail: ygzhai@bnu.edu.cn