Faculty

Biology

XIAOTIAN ZHANG

Associate Professor

 

 

Selected Publications

♦ Research Articles

1. Kelei Li*, Xiaotian Zhang*, Gong Chen, Lijun Pei, Hailong Xiao,Jiajing Jiang, Jiaomei Li, Xiaoying Zheng, and Duo Li. Association of fatty acids and lipids metabolism in placenta with early spontaneous pregnancy loss in Chinese women. Food & Function, 2018, 9: 1179-1186.
2. Kelei, Li*, Xiaotian Zhang*, Lijun Pei, Gong, Chen, Jianmeng Liu, Mark L. Wahlqvist, Xiaoying Zheng, and Duo Li. High ratios of C20:4n-6/C20:5n-3 and thromboxane B2/6-Keto-Prostaglandin F1a in placenta are potential risk contributors for Neural Tube Defects: a case-control study in Shanxi Province, China. Birth defects research Part A, 2017, 109(8): 550-563.
3. Pengfei Xu, Jiao Li, Jin Liu, Jing Wang, Zekai Wu, Xiaotian Zhang#, and  Yonggong Zhai#. Mature adipocytes observed to undergo reproliferation and polyploidy. FEBS Open Bio, 2017, 7(5):652-658.
4. Shuhong Sun*, Xiaotian Zhang*#, Lin Lyu, Xixi Li, Siliang Yao, and Junjie Zhang#. Autotaxin expression is regulated at the post-transcriptional level by the RNA-binding proteins HuR and AUF1. Journal of Biological Chemistry, 2016,219(50): 25823-36.
5. Xiaotian Zhang*, Zhenyun Liu*, Jie Yi, Hao Tang, Junyue Xing, Mingwei Yu, Tanjun Tong, Yongfeng Shang, Myriam  Gorspe, and Wengong wang. The tRNA methyltransferase NSun2 stabilizes p16INK4 mRNA by methylating the 3’-untranslated region of p16. Nature Communication, 2012, 3: 712. doi:10.1038/ncomms1692.
6. Fang Xu*, Xiaotian Zhang*, Yutao Lei, ect. Loss of repression of HuR translation by miR-16 may be responsible for the elevation of HuR in human breast carcinoma. Journal of Biological Chemistry. 2010, 11(3): 727-34.
7. Hao Tang, Hu Wang, Xiaolei Cheng, Xiuqin Fan, Fan Yang, Mengmeng Zhang, Yanlian Chen, Yuyang Tian, Cihang Liu, Dongxing Shao, Bin jiang, Yali Dou, Yusheng Cong, Junyue Xing, Xiaotian Zhang, Xia Yi, ect. HuR regulates telomerase activity through TERC methylation. Nature Comunication, 2018, 9(1):2213. doi: 10.1038/s41467-018-04617-7
8. Shuhong Sun, Ran Wang, Jianwen Song, Ming Guan, Na Li, Xiaotian Zhang, Zhanwen Zhao, Junjie Zhang. Blocking gp130 signaling suppresses autotaxin expression in adipocytes and improves insulin sensitivity in diet-induced obesity. Journal of Lipid Research, 2017, 58(11): 2102-2113.
9. Junwei Ni, Mingyang jiang, Xiaotian Zhang, Hao Tang, Hengwei Jin and ect. Post-   transcriptional regulation of Nkx2.5 by RHAU in heart development. Cell Report, 2015, 13(4): 723-32.

 

Contact Information

College of Life Sciences,

Beijing Normal University,

Beijing 100875,

P. R. China

Tel. : +86-10-58802192

E-mail: xiaotianzhang@bnu.edu.cn