Faculty

Biology

HAIYUN REN

Professor

 

 

Selected Publications

♦ Research Articles

1. Hui Su, Jinsheng Zhu, Chao Cai, Weike Pei, Jiaojiao Wang, Huijian Dong and HaiyunRen* (2012) FIMBRIN1 is involved in lily pollen tube growth by stabilizing the actin fringe. The Plant Cell, 24: 4539-4554

2. Yi Zhang, Yingyu Xiao, Fei Du, Lijuan Cao, Huaijian Dong and HaiyunRen* (2011) Arabidopsis VILLIN4 is involved in root hair growth through regulating actin organization in a Ca2+-dependent manner. New Phytologist, 190: 667–682

3. Yanhua Li, Yuan Shen, Chao Cai, ChenchunZhong, Lei Zhu, Ming Yuan, HaiyunRen* (2010) The type II Arabidopsis formin14 interacts with microtubules and microfilaments to regulate cell division. The Plant Cell, 22:2710-2726

4. Yun Xiang, Xi Huang, Ting Wang, Yan Zhang, Qinwen Liu, Patrick J. Hussey, HaiyunRen*(2007) ACTIN BINDING PROTEIN29 from Lilium Pollen Playsan Important Role in dynamic Actin Remodeling. The Plant Cell, 19: 1930–1946

5. KexiYi, ChunqingGuo, Ding Chen, Binbin Zhao, Bin Yang, HaiyunRen*(2005) Cloning and Functional Characterization of a Formin-Like Protein (AtFH8) from Arabidopsis. Plant Physiology,2005, 138: 1071–1082

 

Contact Information

College of Life Sciences,

Beijing Normal University,

Beijing 100875,

P. R. China

Tel. : +86-10-58806090

E-mail: hren@bnu.edu.cn